Mitra Bestari

Dr. Muhammad Darwis, SH.MH. (UIN Sultan Syarif Kasim, Riau)
Dr. M. Zaki Mubarak, SH.MH. (UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Muhammad April, SH.MH. (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau)
Dr. Jamaludin Ghafur, SH.MH. (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)
Dr. Muliadi Nur, SH.MH. (IAIN Manado)
Ardiansyah, SH.MH. (STAIN Majene)
Bonanda Japatani Siregar, SH.MH. (Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan)