[1]
Nurahmansyah, K. 2021. PRINSIP KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH. HUKMY : Jurnal Hukum. 1, 2 (Nov. 2021), 183-200. DOI:https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i2.183-200.